Kategorie
Informacje

Wójt wydał decyzję w sprawie farmy wiatrowej ,,Kądzielno”

30Wójt wydał decyzję w sprawie farmy wiatrowej ,,Kądzielno”

29 kwietnia br. wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek wydał decyzję administracyjną w sprawie wniosku Ventus Eneria Sp. z o.o. dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanego przez inwestora przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej “Kądzielno” na działkach nr 6/10, 6/11 w obrębie ewidencyjnym Kądzielno w Gminie Kołobrzeg. Treść decyzji wójt przekazał mieszkańcem za pośrednictwem regionalnych mediów, a jej treść wywołała ogromne emocje i radość mieszkańców, którzy od lat sprzeciwiali się budowie wiatraków w bezpośrednim sąsiedztwie ich domostw.

Jak komentowali: “Wójt okazał się człowiekiem honoru, stawiającym zdrowie i interes mieszkańców ponad zysk jednostek”.

Orzeczenie decyzji brzmi bowiem: “orzekam odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „KĄDZIELNO” na dz. nr 6/10, 6/11 obręb ewidencyjny Kądzielno, gmina Kołobrzeg”, natomiast we fragmencie uzasadnienia czytamy: “… należy stwierdzić, że planowana inwestycja pozostaje w sprzeczności ze strategicznym dokumentem Gminy Kołobrzeg, tj, ze strategią rozwoju gminy a także z wytycznymi wskazanymi w planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego. W związku z realizacją zamierzenia dojdzie do ograniczenia rozwoju szeroko pojętej turystyki oraz budownictwa mieszkaniowego. Niepodważalnym jest fakt dyskusji dotyczącej szerokiego problemu farm wiatrowych w skali światowej a także szeregu doniesień naukowych negatywnie opiniujących lokalizowanie tego typu inwestycji w bliskości zabudowań i siedzib ludzkich. Lokalizacja planowanej do realizacji farmy wiatrowej jest wyjątkowa: w bliskości uzdrowiskowego Miasta Kołobrzeg, w bliskości wybrzeża brzegu morskiego, co naraża na nieodwracalną zmianę krajobrazu. Zamierzenie pozostaje w sprzeczności z ideą traktatu ateńskiego, który stanowi prawną podstawę akcesji krajów Europy do Unii Europejskiej. Organ stoi na stanowisku, że to właśnie na władzach samorządowych spoczywa obowiązek przewidywania dalekosiężnych strategicznych skutków podejmowania decyzji, aby stwarzać perspektywy do zrównoważonego, harmonijnego rozwoju Gminy i stwarzania warunków do wysokiej jakości życia jego mieszkańców. Inwestycja w opinii organu – przyniesie korzyści – jedynie wnioskodawcy. Reasumując i biorąc powyższe pod uwagę, organ stwierdza, że wniosek Ventus Energia Spółka z o.o. nie zasługuje na uwzględnienie. Z uwagi na zebrany szeroki materiał dowodowy w sprawie stwierdza się, że stanowisko organu jest pełne i wyczerpujące, uwzględniające dobro ogółu a nie interes jednostki…”

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Kołobrzeg, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Z całością dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kołobrzeg przy ul. Trzebiatowskiej 48a, pok. 27, w terminie 21 dni od ukazania się informacji.

Swój sprzeciw w sprawie budowy farmy wiatrowej w tej lokalizacji wyraziły również władze Miasta Kołobrzeg, Rada Miasta Kołobrzeg, Stowarzyszenie Kądzielno, Ekologiczny Kołobrzeg oraz lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele branży turystycznej oraz uzdrowiskowej. Powyższa decyzja zostanie doręczona wszystkim stronom postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *